مفهوم واقعیت مجازی

مفهوم واقعیت مجازی

 تاریخ بشر تاکنون سه عصر کشاورزي، صنعت و اطلاعات را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر ورود به عصر جدید یعنی عصر مجازي است. پس از تحولات بنیادین که جامعه ي بشریت را طی اعصار گذشته تحت تاثیر خود قرار داده است، امروزه و با آغاز حرکت مرزهاي زمانی و مکانی برداشته می شوند، به گونه اي که تلفیقی از فناوري و اطلاعات این مهم را میسر خواهد ساخت.

بی گمان واژه هایی نظیـر تجـارت مجـازي، اقتصـاد مجـازي، بانکداري مجازي، آموزش، دولت، پول، خدمات و بسیاري از واژه هاي دیگر با پسوند مجازي را بسیار شنیده اید. این ها همگی موجب کمرنـگ شـدن حضور فیزیکی و جدایی از دنیاي یک بعدي و سنتی انسان و تبدیل آن به دنیاي سه بعدي است. در فضاي مجازي تمام تجارب انسانی در برخورد بـا محیط قابل شبیه سازي است، به همین جهت، این فناوري که می توان آن را نهایت توسعه و پیشرفت فناوري اطلاعات در محیط و فضاي سه بعـدي مبتنی بر دانش است را واقعیت مجازي نامید. در این مقاله سعی شده کاربرد و موارد استفاده از واقعیت مجازي شرح داده شود.

واژه هاي کلیدي واقعیت مجازي، آموزش، VRML ، کاربرد

 مقدمه

واقعیت مجازي (Reality Virtual) بـراي نخسـتین بـار بـه عنـوان ابـزار سرگرمی به دنیاي دیجیتال قدم گذاشت. این فناوري، محیطی مجازي در اختیـار کاربر قرار می دهد تا بتواند از طریق شبیه سازي واقعیت ها، آنچـه را در محـیط واقعی نمی تواند انجام دهد یا شرایط لازم براي انجام آن را ندارد در ایـن محـیط مجازي انجام دهد.

 یکی از مهم ترین مولفه هاي محیط مجازي (Environment Virtual) ، محیط بصري (Environment Visual) آن است که از طریق نمایشگرها یا تصاویري ویژه، یک تجربه بصري واقعی را در مقابل چشم کاربران نمایش می دهد اما ایـن نمایشگر یک پدیده ساده نیست بلکه نمایشگري مجهز بـه حسـگرهایی (sensor) است که به عنوان ردیاب عمل می کنـد و اطلاعـاتی را دربـاره موقعیـت کـاربر و همچنین جهت نگاه او به کامپیوتر ارسال می کند. به این ترتیب کاربر احساس می کند در یک محیط سه بعدي قرار دارد. این ویژگی محیط مجازي را بـه محیطـی واقعی تر تبدیل می کند.(۷)در محیط مجازي کاربر می تواند شنونده صـداهایی باشد که از طریق گوشی به او منتقل می شود. تغییـر شـدت صـداها و همچنـین تقسیم امواج صوتی بین گوشی هایی که در دو گوش کاربر قرار مـی گیـرد بـه او کمک می کند تا بتواند جهت صـداها را بخـوبی احسـاس کنـد بنـابراین واقعیـت مجازي از نظر سمعی و بصري هیچ نقصی ندارد اما یکی از دیگر مولفه هاي واقعیت مجازي، حس لامسه (Haptic)است که با توجه به محدودیت هایی که در ایجاد حس لامسه در محیط هاي مجازي وجود دارد، پیشرفت در زمینـه شـبیه سـازي حس لامسه روند کندتري داشته است (۵).

واقعیت مجازی وایموند

البته در دنیاي مجازي، استفاده از دستکش هاي خاص و همچنـین ردیـاب هـاي حرکتی براي کاربر این امکان را ایجاد می کند که بتواند با به حرکت درآوردن اشیا و اجســـام موجـــود در میـــدان دیـــدش، اثر آنها را در محیط شـبیه سازي (simulation Environment) شده مشاهده کند. واقعیت مجازي علاوه بر شبیه سازي محیط هاي واقعی این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهـد کـه بتواند خودش را در نقش ها و شکل هاي مختلفی ببیند. (۶) براي مثال می تواند خود را به شکل پروانه اي ببیند که در آسمان پرواز می کند.

 واقعیت مجازي یک تکنولوژي است که اغلب به عنوان یک گسـترش طبیعـی بـه گرافیک کامپیوتري سه بعدي با دستگاه هاي ورودي و خروجی پیشرفته، تعامـل انسان و کامپیوتر و هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است . شی درآن شـامل “۳I ” غوطه وري (Immersion) تعامل (Interaction) و تخیل (Imagination) است . واقعیت مجازي تلاش می کنـد با اسـتفاده از کامپیوتر براي ایجاد دنیاي مجازي سه بعدي، که مردم می توانند در دنیاي مجازي در دنیاي واقعی را تجربه کنند(۷).

ترکیب واقعیت مجازي با سیستم آموزش الکترونیک، یک جهان کامل غوطه ور مجازي را می توان براي آموزش الکترونیک ساخته شده است. (۸).

تاریخچه

ریشه هاي واقعیت مجازي به دهه ۱۸۶۰ باز می گردد هنگامی که عکسـهاي ۳۶۰ درجه شروع به پیدایش کردند. در دهه ۱۹۲۰ شبیهساز هاي وسایل نقلیـه معرفی شدند. مورتون هیلیگ (Heilig Morton)در دهه ۱۹۵۰ درباره سینماي تجربه (Theatre Experience )نوشت که می توانسـت حـواس مختلـف را در بیننده به طور تاثیر پذیري القا کند که در نتیجه آن بیننده را وارد فعالیت درون صحنه می کرد. وي در سال ۱۹۶۲ نمونـه اي از ایـن تئـاتر بـه نـام سنسـوراما (Sensorama)را به همراه پنج فیلم کوتاه که حواس مختلفی از جمله بینایی، شنوایی، بویایی و لامسه را در بیننده القا می کرد سـاخ ت. در زمـانی کـه هنـوز پردازش کامپیوتري وارد بازار نشده بود، سنسوراما یک دستگاه مکانیکی بود که بر طبق گزارش ها هنوز هم کار می کند .در این زمان بود که داگـلاس انگلبـارت (Englebart Douglas)نمایشگرهاي کـامپیوتري را هـم بـه عنـوان دسـتگاه ورودي و هم به عنوان دستگاه خروجی استفاده کرد. در سال ۱۹۶۶ توماس فرنس (Thomas A .Furness)براي نیـروي هـوایی یک شبیه سـاز پـرواز بصـري را معرفـی کـرد . در ۱۹۶۸ ایـوان سـاترلند (Ivan Sutherland) بـا کمـک دانشـجوي خـود، بـاب اسـپرال (Bob  Sproull) دستگاهی را تولید کرد که به عنـوان اولـین دسـتگاه نمایشـگر سـربند( Head HMD-Display Mounted) به حساب می رود. این دستگاه هم از نظر رابط کاربري و هم از نظر میزان واقعی جلوه دادن بدوي بود و HMD اسـتفاده شـده توسط کاربر به قدري سنگین بود که باید از سقف آویزان می شد. تصاویر محیط مجازي از طریق مدل frame-Wire تولید می شدند.همچنین از سیسـتمهاي اولیه واقعیت مجازي می توان از نقشه فیلم اسپِن (Aspen Movie Map) نام برد که در سال ۱۹۷۷ در MIT تولید شد.

vr_history

مفهوم واقعیت مجازی

در اواخر دهه ۱۹۸۰ واژه واقعیت مجازي توسط جیرون لانیر (Jaron Lanier) یکی از پیشگامان مدرن این زمینه، شهرت یافت .لانیـر در سـال ۱۹۸۵ شـرکت VPL Research را تاسیس کرده بـود و برخـی سیسـتمهاي اولیـه ” عینـک و دستکش “آن دهه را تولید کرده بود.

متن کامل مقاله

 

واقعیت مجازی وایموند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.